ΕΓΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ

Ατομικά Στοιχεία
Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/τριας
Στοιχεία Πατέρα
Στοιχεία Μητέρας
Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας

Στην περίπτωση που επιλέξατε "άλλος", παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία

Στοιχεία οικονομικά υπόχρεου

Τα Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου δε θα αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να αποστέλλουμε τα στοιχεία των φοιτώντων μαθητών μας σε Δημόσιες Αρχές, όπως το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εκάστοτε Εγκύκλιοι.

Ακολουθούμε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και συνεργαζόμαστε με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση απουσίας της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, ενεργούμε πάντα σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές που διέπουν την προστασία τους.