Στους γονείς οφείλομεν το ζην,

στους δε διδασκάλους το ευ ζην.